Shared prayer July 2nd at 9pm (GMT) – oracion comun el 2 de julio a 9pm (GMT) – prière commune le 2 juillet à 21h (GMT) – gedeeld gebed op 2 juli om 21u

 français: ci-dessousnederlands: zie hieronder – espagnol: mas abajo –
 Dear sisters, dear brothers,
We thank you from the depths of our hearts for coming together in celebration of the WorldWideWomenWeb on July 2nd. We are only a few days away from the New Moon where we will gather in prayer for the healing of the Sacred Feminine. The time has come for a new era of balanced co-creation between male and female. In order to strengthen our energetic connection during our day of ceremonies we want to propose to all participants a common prayer.
At 9pm, Central European Time, we suggest to all cermonies around the globe that we share in the powerful, primordial and universal prayer: the sound ‘M’. MMMMM is life, joy, love, creation, manifestation and healing. The sound should be hummed at different tones, high and low. This is a long drawn out MMMMMMMMMMM that originates from an old Mayan tradition of healing. Let’s hum together, being aware of our connection and consecrating our prayer to the benefit of the Earth, humanity and the universe. We can easily imagine our sound waves resonating without barriers, connecting us in our web of dreams, dancing in pure conciousness. If you are not in ceremony at this specific moment please hum where you are, with whom you are. Or simply hum the entire day!
The indigenous tribes of America share that MMMM was the first sound heard throughout the Universe. It appeared as the Divine Mother creator was dreaming and envisioning all of creation. She asked Iktomi (Spider) to help by weaving the sacred web of life which till this day still vibrates with the sound of MMMM. As the wind blows, the rain drops fall and we humans walk through the fields of wild flowers, filled with love and joy, the sacred sound of MMMM reverberates throughout. When the baby quietly explores the world and puts itself to sleep, it hums. A mother hums MMMM to soothe her baby. In different cultures, speaking various languages, MA is the root sound for “mother”: Mama, Amma, Madre, Mutter, Mater, Ma, mum. M is a sound to let the other know that he/she is understood. In ancient symbology M represents two individuals connecting, standing strong as mountains side by side, joined together, the two flowing into one. This magnetic force, which unites people together, is the impulse otherwise known as Divine Love. According to the yoga of sound, the angular shape of the M reminds us of a wave going up and down, like the female and male energy. Sung from low to high tones, M becomes representative of the transition from the primordial One of the Sun (Consciousness – Masculine) into the duality of the Moon (Matter – Feminine). Humming helps clean the brain by bringing the skull into vibration, guiding waste particles through the blood/brain barrier. In the Hebrew alphabets M is the sound for the letter Mem. Mem is like water; it calms the mind and puts one in touch with the watery world of Wisdom. With this sound we sing with the soul of the Sacred Mother. She will feel and feed our love.
We send you a resounding MMMMM, all our love and blessings. Together we will all share in a wonderful worldwide ceremony on July 2nd.
 
Chères soeurs, chers frères
Nous vous remercions du fond du coeur de vous unir à nous pour cette célébration du WorldWide WomenWeb le 2 juillet prochain. Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la nouvelle Lune, durant laquelle nous serons rassemblés en prière pour la guérison du Féminin Sacré. L’heure est venue d’une nouvelle ère de co-création équilibrée entre le masculin et le féminin. Afin de renforcer notre connection énergétique durant cette journée de cérémonies, nous souhaitons vous proposer une prière commune.
A 21h, heure Européenne (GMT), nous invitons tous les cercles autour de la planète à s’unir dans cette puissante prière, universelle et primordiale: le son « M ». Cette longue exhalaison MMMM est considérée comme très guérissante par le peuple Maya. MMMM est vie, joie, amour, création, manifestation et guérison. Ce son pourra être murmuré sur différents tons, du grâve à l’aigu. Murmurons ce son ensemble, éveillés à notre connection, envoyant nos prière à la Terre, à l’Humanité, à l’Univers. Imaginons les vagues de ce son résonnant sans barrière, nous reliant à la matrice du rêve, dansant dans la pure conscience. Si vous êtes pas en cérémonie à 21h, murmurez là où vous êtes, avec qui vous êtes. Ou murmurez pendant toute la journée…
Les tribus indigènes d’Amérique racontent que ce son MMMM fut le premier son émis dans l’univers. Il se manifeste alors que la Mère Divine rêve la vision de toute la création. Elle demande à Iktomi, l’araignée sacrée, de l’aider, en tissant la toile de la vie qui, jusqu’à ce jour, vibre sur le son MMMM. Alors que le vent souffle, que la pluie s’égoutte et que nous marchons dans les champs de fleurs sauvages, le son sacré MMMM résonne à travers toute forme. Le MMMM est le murmure du bébé qui s’endort, de la mère qui calme et berce son enfant. MA est le son racine du mot « mère » dans plus de cent langues différentes: Mama, Amma, Madre, Mutter, Mater, Ma. MMMM est un son qui relie, dans l’échange verbal: il indique à l’autre qu’il a été entendu. Par ailleurs, dans la symbolique des caractères, M représente deux entités connectées, reliées ensemble solidement comme des montagnes, côte à côte, les Deux fondus dans l’Un. Cette force magnétique qui unit les personnes est l’impulsion reconnue comme l’Amour Divin. Dans le yoga du son, la forme angulaire du M évoque le dessin de la vague, qui monte et qui descend, comme l’énergie mâle et femelle. Chanté du grave à l’aigu, le M devient une représentation du passage de l’Un primordial du Soleil (la Consience – le Masculin) à la dualité de la Lune (Matière – le Féminin). Dans l’alphabet hébreu, le son M est celui de la lettre Mem: l’eau qui calme l’esprit et met en relation avec le monde aquatique de la Sagesse. A travers ce son nous chantons avec l’âme de la Mère sacrée, originelle. Elle reçoit et perçoit notre amour.
Nous vous envoyons avec amour un MMMM résonnant. Partageons ensemble un magnifique temps de cérémonie le 2 juillet.
 
Lieve zusters en broers,
We danken jullie van harte voor jullie aanwezigheid in het worldwidewomenweb op 2 juli. Nog slechts een paar dagen scheiden ons van de Nieuwe Maan en onze samenkomst in gebed voor de heling van de universele vrouw. Het is tijd voor een nieuw tijdperk van evenwichtige co-creatie tussen man en vrouw, voor een nieuwe balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, binnen en buiten. Met het oog op het versterken van onze onderlinge energetische verbondenheid stellen we voor gedurende onze dag van ceremonies een specifiek moment in te lassen voor een gedeeld gebed.
Om 21u, Centraal-Europese tijd, willen we met alle leden van het WWWW het meest oorspronkelijke en eenvoudige gebed bidden dat er bestaat: het geluid ‘M’. MMMM is leven, vreugde, liefde, creatie, manifestatie en heling. Het is een lange uitgaande MMMMMMMMMMM, en deze vibratie wordt door de oude Mayatraditie als erg helend beschouwd. Laten we samen neurieënd en in volle bewustzijn van de onderlinge connectie tussen alle cirkels in het web, ons gebed opdragen aan het welzijn van de aarde en de mensheid. Het is een mooi beeld: al die geluidsgolven die uitdeinen zonder grenzen, onze dromen voor een betere wereld verbindend. Ben je niet in ceremonie om 21u, neurie dan waar je ook bent, met wie je ook bent. Of neurie de hele dag!
De inheemse stammen van Amerika zeggen dat MMMM het eerste geluid was dat opdook in het universum. Het weerklonk terwijl de Heilige Moeder haar creatie visualiseerde. Ze vroeg Iktomi (spin) haar te helpen bij het weven van het levensweb, een web dat tot op vandaag vibreert met het geluid MMMM. Als de wind waait, regendruppels vallen en wij mensen vol vreugde door velden met wilde bloemen wandelen, resoneert MMMM. Wanneer de baby stilletjes zijn wereld verkent en zichzelf in slaap sust, neuriet het. Een moeder neuriet om haar kind gerust te stellen. MA komt terug in vele culturen als de basisklank voor ‘moeder’: mama, amma, madre, Mutter, Mater, Ma, mum. MMMM is een toon waarmee je de ander kenbaar maakt dat je hem of haar hebt begrepen. In oude symbologie representeert M twee individuen die samenkomen, als twee bergen zij aan zij, twee die één worden. Deze magnetische kracht die mensen samenbrengt, kennen we onder een andere naam als Divine Love, onvoorwaardelijke liefde. Volgens de yoga of sound doet de hoekige vorm van de M denken aan een golf, op-en neergaand zoals de vrouwelijke en mannelijke energie. Gezongen van lage naar hoge tonen wordt M representatief voor de transitie van het Ene van de Zon (bewustzijn – mannelijk) in de dualiteit van de Maan (materie – vrouwelijk). Neurieën reinigt het brein doordat het de schedel doet vibreren en afvaldeeltjes doet afvoeren. In het Hebreeuwse alfabet is M het geluid voor de letter ‘Mem’. Mem is als water. Het kalmeert de geest en brengt ons in contact met de waterige wereld van de Wijsheid. Met MMMM zingen we met de ziel van de Heilige Moeder. Ze zal onze liefde voelen en voeden.
We zenden jullie allemaal een resonerend MMMM… Het wordt een krachtige wereldwijde ceremonie zaterdag!
 
Queridas hermanas, queridos hermanos
Les agradecemos con todo corazon por unirse con nosotros al Encuentro del Femenino Sagrado el proximo dos de julio. Slol estamos unos dias antes de la Luna Nueva durante cual estaremos unidos en oracion para la sanacion de la energia feminina. Ahora es tiempo para una nueva era de creacion en equelibrio entre masculino y femenino.
Para reforzar nuestra coneccion energetica durante de este dia de ceremonias, queriamos proponerle una oracion comun.
A 9pm, hora GMT (Europa Central), invitamos todos los circulos alrededor de la Tierra a unirse en esta poderosa oracion, universal y primordial: el sonido M. Este murmullo MMMM viene de una tradicion antigua de sanacion del pueblo Maya. M est vida, alegria, amor, sanacion, creacion manifestacion. Murmuremos este sonido juntos, desde el grave hasta el mas alto, en la consciencia de nuestra coneccion, enviando nuestro rezo a la Tierra, a la humanidad, al Universo. Imaginemos las olas de este sonido resonando sin limites, conectandonos a la matriz del sueno. Si no estas en ceremonia a 9PM GMT, por favor murmure MMMM en el lugar dondé estas, con quien estas. O simplemente murmure todo el dia!
Los pueblos nativos de America cuentan que este sonido MMMM ha sido el primero emetido en el universo. Se manifesta cuando la Madre Divina suena la vision de la creacion. Ella pide a Iktomi, la Arana divina, para ayudarla , creando el tejido de la vida, cual hasta ahora vibra sobre el sonido MMMM. Cuando el viento sopla, que las gotas de lluvia caen, y caminamos en el monte lleno de flores, el sagrado MMMM resuena a traves de toda forma. « MMMM » hace el bebe al momento de dormir, « MMMM » hace la madre para calmar sus ninos. MA es la raiz de la palabra « madre » para mas de cien idiomas diferentes (Mama, Amma, Madre, Maman, Ma). MMMM es un sonido para unir, cuando conversamos, y indicar al otro que lo hemos escuchado. Ademas, en la simbologia de las letras, M representa dos entidades conectadas, unidas con fuerza como montanas, los Dos fondidos en el Uno. Este magnetismo uniendo las personas, lo reconocemos como el amor divino. El diseno del M evoca una ola, ola de la vibracion que suba y baja, masculina y femenina. Cantado desde el grave hacia el alto, M se vuelve una representacion de la transicion desde el Uno primordia del Sol -la consciencia, el Masculino- hacia el dualismo de la Luna -la materia – el Femenino. En el alfabeto hebreo el M es el sonido de la letra Mem: el agua que calma el espiritu y relaciona con el mundo aquatico de la sabiduria.
A traves de este sonido, cantamos con el alma de la Madre Sagrada. Ella recibe y siente nuestro amor.
Les mandamos con amor un MMMM muy fuerte. Compartemos juntos un hermoso tiempo de ceremonias este dos de Julio.
 
 
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Shared prayer July 2nd at 9pm (GMT) – oracion comun el 2 de julio a 9pm (GMT) – prière commune le 2 juillet à 21h (GMT) – gedeeld gebed op 2 juli om 21u

  1. saramika says:

    Sorry Yvonne, for this confusion.. In Pacific Standart time today it is 8 hours before GMT, so 9pm GMT is 1pm in Pacific Standart Time…
    We are connected already anyway!
    Have a beautiful magic day.

  2. What time is CET in Pacific Standard Time? I looked it up and it said there is no CET right now, that it’s CEST. So I’m very confused.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s